Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności AQUA S.A.

AQUA S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www .plywalniaaqua.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Zarządu i Komunikacji
 • Adres: Biuro Zarządu i Komunikacji
  AQUA S.A.
  43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23
 • E-mail: aqua@aqua.com.pl
 • Telefon: 338280276

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Pływalnia AQUA ul. M. Langiewicza 26,
Bielsko-Biała

Miejsce parkingowe: parking dla klientów zewnętrznych. Są wydzielone i odpowiednio oznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, jest możliwość zaparkowania samochodu z lewej strony obok wejścia głównego do budynku.
Szatnia/toalety: szatnia i toaleta jest przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak barier architektonicznych. Pływalnia znajduje się na parterze budynku. Przy wejściu głównym do budynku, po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W drzwiach wejściowych brak progu. Wejście bezpośrednio do holu, gdzie znajduje się kasa. Kasa jest również punktem informacyjnym i udziela wszelkich informacji. Po lewej stronie kasy wejście do korytarza przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Powierzchnia korytarza jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych – na końcu korytarza ostatnie drzwi po lewej stronie. W szatni jest dostępny sterylny wózek inwalidzki, na który należy się przesiąść. W razie problemów w samodzielnej obsłudze, przy zakupie biletu należy zgłosić w kasie, wówczas w szatni będzie czekał ratownik. Nie ma możliwości wjazdu na strefę pływacką na własnym wózku inwalidzkim. Wejście na pływalnię bez barier architektonicznych, brak różnicy poziomów. Do basenu sportowego wejście po drabince z barierką, do basenu rekreacyjnego z biczami wodnymi wejście po schodkach z barierkami. Ratownicy na miejscu udzielają pomocy przy wejściu do basenów. Sauna nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim.

Kontakt:
Pływalnia AQUA
ul. M. Langiewicza 26
43-300 Bielsko-Biała
Tel. + 48 33 829-00-20