Jakość wody na Pływalni Aqua

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach informujemy, że na podstawie wykonywanych badań przez akredytowane laboratorium oraz bieżącą analizę odpowiednich parametrów, woda w cyrkulacji oraz nieckach basenowych spełnia wszystkie wymagania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wyszczególnione w ww. rozporządzeniu.